Algemene verkoopsvoorwaarden

Onderhavige algemene voorwaarden zijn toepasselijk op al onze verkopen en prestaties en worden door onze klanten aanvaard uit hoofde van het aangaan van de overeenkomst zelfs als de eigen aankoopsvoorwaarden tegenstrijdig zijn met de onderhavige. Alleen sommige bijzondere voorwaarden uitdrukkelijk gespecifieerd in onze aanbiedingen en bestellingsbevestigingen, kunnen daarop uitzondering maken.

1. Bevestiging van de bestelling. Onze aanbiedingen zijn dertig dagen geldig, behoudens andersluidend beding. De bestelling en de koop die eruit voortvloeit worden slechts als definitief beschouwd na aanvaarding van het aanbod en schriftelijke bevestiging in de vereiste vorm. Deze bevestiging mag naar keuze van de verkoper, worden ondergeschikt aan de betaling van het voorschot op de prijs door de verkoper of de vestiging van een waarborg voor de betaling ervan. De online bestellingen kunnen aanvaard worden in vorm bepaald op de website van de verkoper.

2. Specificatie van de leveringen en de prijs. Het voorwerp van de verkoop, zijn specificaties en kwaliteiten, alsmede de prijs verhoogd met de taksen en rechten toepasselijk op de verkoop, worden vermeld in de paragraaf van de bijzondere voorwaarden. In geval van gespreide leveringen zijn onze prijzen, evenals de belastingen, onderhevig aan wijzigingen in functie van de schommelingen van de internationale wisselkoers, de impact van nieuwe belastingwetgeving en de verhoging van de kosten die in het algemeen verband houden met de verkooptransactie, zoals bijvoorbeeld verzekerings- en transportkosten. De verkoper kan na het plaatsen van de bestelling wijzigingen in de leveringen aanbrengen, op voorwaarde dat de verschillen gering zijn en dat de alternatieve leveringen dezelfde functionaliteiten en prestaties bieden.

3. Leveringstermijnen. De vermelding van een leveringstermijn is slechts een aanwijzing en wordt begrepen onder voorbehoud van alle onvoorziene omstandigheden onafhankelijk van de goede wil. Het overschrijden van een termijn, kan in geen geval aanleiding geven tot schadeloosstellingen en intresten of de verbreking van het kontrakt.

4. Vervoer van leveringen. Ongeacht de voorwaarden van de verkoop en van de gebruikte vervoerwijze, worden de goederen op risico van de koper vervoerd, ongeacht of de vervoerder al dan niet door de verkoper werd aangewezen en zelfs ingeval de levering franco geschiedt. Als geadresseerde, in de plaats gesteld van de rechten en verplichtingen van de verkoper, dient de koper, eventueel zijn rechten en verhaal tegen de vervoerder te laten gelden zonder dat de verkoper verantwoordelijk kan worden gesteld voor eventuele vervoerschade uit welken hoofde ook.

5. Betaling. Behoudens tegenstrijdige bepaling in de “bijzondere verkoopsvoorwaarden” zijn de fakturen kontant betaalbaar. Het niet betalen van de factuur op de vervaldag stelt de debiteur automatisch en van rechtswege in gebreke en machtigt de verkoper om de uitvoering van de overeenkomst of een bestelling te annuleren of op te schorten totdat een voor de verkoper bevredigende betalingsregeling is verkregen. Elke door de koper of verkoper verschuldigde betaling moet worden uitgevoerd zonder de mogelijkheid van aftrek, compensatie of voorheffing. De koper aanvaardt dat de facturen van de verkoper in elektronische vorm kunnen worden verzonden of ter beschikking worden gesteld. Bij het niet betalen van een factuur op de vervaldag is de koper bij wijze van forfaitair en onherleidbaar strafbeding een som verschuldigd die gelijk is aan 10% van de verschuldigde bedragen, met een minimum van €70. Niettemin, het feit van termijnen en uitstel te vragen, verhindert de toepassing van het strafbeding niet. De betalingen kunnen, zonder kosten voor de koper, worden verricht hetzij aan de kas, hetzij per PCR, hetzij via de bankrekening van de verkoper. Alleen deze drie betalingswijzen mogen in aanmerking genomen worden, aangezien geen enkeke agent van de vennootschap gemachtigd is, bedragen te innen en kwijting te geven voor rekening van de vennootschap, behoudens speciale volmachten. De kosten betreffende alle andere betalingswijzen (postwissel, postkwitantie, wisselbrief, enz.) blijven ten laste van de koper. Elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtswege 12% rente geven. Het uitschrijven van een wissel mag noch vervanging noch afwijking van deze verkoopsvoorwaarden inhouden. Dit geldt eveneens voor de termijnbetalingen. Zo ook mag er, in geen enkel geval, een inbreuk gemaakt worden op de toegekende rechtsbank clausule.
U kunt betalen via onze beveiligde bestelpagina's met een creditcard of bankpas. Uw kaart wordt belast wanneer u uw bestelling plaatst en een bevestiging ontvangt.

6. Betalingsvoorvaarden. Wanneer de kredietwaardigheid van de koper verslechtert, behoudt de koper zich het recht voor, zelfs na gedeeltelijke verzending van een koop, aan de koper waarborgen te vragen die hij toereikend zal achten, met het oog op de goede uitvoering van de aangegane verbintenissen. De weigering om dit te doen geeft aan de verkoper het recht de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat de koper de mogelijkheid heeft om schadevergoeding en intresten te vragen.

7. Afnemingen van de leveringen. De leveringen worden verkocht als zijnde aanvaard of vermoed als aanvaard in onze magazijnen. De koper heeft het recht de waar na te kijken of door een erkend agentschap te laten nakijken. Wanneer geen enkele inspectie werd verricht, of bij gebrek aan schriftelijke weigering van aanvaarding op het ogenblik dat de goederen onze magazijnen verlaten, worden de leveringen geacht door de verkoper te zijn aanvaard vanaf het moment dat zij onze magazijnen verlaten.

8. Waarborg van de leveringen. De waarborg wordt, naar keuze van de verkoper, beperkt hetzij tot de herstelling, hetzij tot de vervanging, hetzij nog tot de terugbetaling van de stukken die een materiaalkonstruktie- of fabricagefout vertonen. De verkoper is in geen geval aansprakelijk voor enige economische schade, indirecte schade, winstderving of verlies van klanten die de koper zou lijden. De waarborg geldt enkel onder de voorwaarde dat het aangevoerde gebrek binnen de 7 dagen na de ontdekking van het gebrek of de non-conformiteit door de koper schriftelijk wordt gemeld. Iedere tussenkomst vreemd aan deze van de verkoper of aan deze van een door hem aangeduide gelastigde, alsmede het gebruik van niet oorspronkelijke stukken, stellen de verkoper onmiddellijk vrij van de verplichtingen inzake de waarborg. Aangezien de waarborgstermijnen variëren volgens de leveringen, zullen zij telkens als het nodig is, gepreciseerd worden in de “bijzondere voorwaarden” van onze aanbiedingen of bestellingsbevestigingen. De waarborg is in ieder geval uitgesloten in de volgende gevallen:

  • Normale slijtage, opzettelijke schade, nalatigheid, abnormale bedrijfsomstandigheden of het niet naleven van de instructies van de verkoper.
  • De totale prijs van de goederen is niet betaald op de vervaldag.
  • De koper blijft de producten gebruiken nadat hij een beroep heeft gedaan op de waarborg.

9. Uitdrukkelijke ontbindende voorwaarde. De verkoper zal van rechtswege de verkoop kunnen verbreken, zonder aanmaning noch andere formaliteit dan het verzenden van een aangetekende brief, ingeval de koper één van zijn verbintenissen niet nakomt. De verkoper zal de verkoop van rechtswege als ontbonden kunnen beschouwen, zonder aanmaning of enige formaliteit, bij het optreden van één of ander van de volgende gebeurtenissen, niettegenstaande de uitvoering, door de koper, van zijn verbintenissen : regeling in der minne vanwege de klant met de massa van zijn schuldeisers, staking van betaling onder gelijk welke vorm, aanvraag om uitstel van betaling of faillissementsverklaring, fusie, splitsing of ontbinding van de kopende vennootschap, minnelijk of gedwongen afstand van de exploitatie, stopzetting van de aktiviteiten door de klant, protest of inbeslagneming ten laste van de koper of de borgen. In alle gevallen waarin het kontrakt wordt ontbonden, zullen de leveringen onmiddellijk aan de verkoper, op de door hem aangeduide plaats, moeten worden teruggegeven. De bedragen gestort als gedeeltelijke prijs of voorschot zullen, ten belope van het verschuldigde bedrag verrekend worden op het bedrag van de schade die de verkoper heeft geleden ten gevolge van de ontbindingen en overeengekomen door de partijen of vastgesteld, bij gerechtelijke beslissing. Zolang de schade niet werd vastgesteld, zullen de bedragen door de verkoper worden ingehouden. Ingeval de verkoper de voorgaande paragrafen toepast, kan hij de andere verkopen afgesloten met de koper, als vernietigd beschouwen onder dezelfde voorwaarden en volgens dezelfde modaliteiten.

10. Vervallenverklaring van de termijn. Wanneer voor de betaling van de totale of gedeeltelijke prijs een termijn werd voorzien en de koper zich in één van de gevallen bevindt vermeld onder bovengenoemd artikel 9, zal hij van rechtswege en zonder voorafgaandelijke aanmaning deze termijn verbeurd hebben en zal de totale prijs of het saldo van de prijs onmiddellijk opeisbaar worden en zulks onverminderd de eventuele toepassing van artikel 9.

11. Verbod tot afstand van een schuldvordering of tot inpandgeving. De koper mag, ingeval hij schuldeiser van de verkoper is of wordt, de schuldvorderingen die hij ten laste van de verkoper bezit of zal bezitten, niet aan derden afstaan of hun in pand geven, behoudens schriftelijk akkoord van de verkoper.

12. Jurisdictie. Alle betwistingen en geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Nijvel (of Utrecht in Nederland). Voor export: in geval van betwisting, zijn enkel de rechtbanken van Nijvel (of Utrecht in Nederland) bevoegd. De verkoper kan echter kiezen om het geschil voor te leggen aan de Rechtbanken van de woonplaats van de koper.

13. “Eigendomsvoorbehoud”. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs en de koper verleent de verkoper of zijn vertegenwoordigers onherroepelijk het recht om te allen tijde de plaats waar de goederen zich bevinden, te betreden met het oog op het terughalen of het inspecteren ervan. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. In geval van herverkoop van de goederen, zelfs verwerkt, eigendom van verkoper, draagt de koper, vanaf heden, aan de verkoper alle vorderingen over resulterend uit deze herverkoop.

14. Overmacht en tegenspoed. De verkoper is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van zijn contractuele verplichtingen in geval van overmacht, met inbegrip van maar niet beperkt tot stakingen, embargo's, brand, rampen, pannes, pandemieën, lockdowns, oorlogsdaden en in het algemeen elke gebeurtenis die de goede uitvoering van bestellingen verhindert.
In geval van een onvoorziene verandering van omstandigheden die leidt tot een aanzienlijke wijziging van het oorspronkelijke contractuele evenwicht, met name ten aanzien van parameters die van invloed zijn op de uiteindelijke prijs, hoeveelheden of leveringstermijnen, verbinden de partijen zich ertoe te goeder trouw opnieuw te onderhandelen over de oorspronkelijke voorwaarden van de overeenkomst teneinde het oorspronkelijke contractuele evenwicht te herstellen.